Ogłoszenia i zamówienia publiczne

Utworzenie Hubu Kultury

Łódź, dnia 20.09.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Miasto Kultury,
Ul. Piotrkowska 203/205
90-451 Łódź
KRS: 0000405642
NIP: 7252056630
REGON: 101329822

Uwzględniając zasady konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „utworzenie Hubu Kultury” zgodnie z projektem aranżacji wnętrz i dokumentacją techniczno-budowlaną, w ramach pierwszego etapu modernizacji pomieszczeń w budynku przy ul. Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł netto. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
Zamówienie jest finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących ze Funduszu Promocji Kultury w ramach programu rządowego „Infrastruktura Kultury”.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje n/w Prace w ramach „Utworzenia Hubu Kultury” w siedzibie Zamawiającego przy Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi” tj:

1. Prace modernizacyjne pomieszczeń biurowych obejmujące następujące branże

– konstrukcyjno-budowalną, elektryczną i teletechniczną:
– Prace modernizacyjne dla 5 pomieszczeń oraz świetlicy, magazynu
– wymiana instalacji elektrycznej
– wymiana pokrycia podłóg
– naprawa tynkarska ścian i sufitu, wybicie otworu drzwiowego w świetlicy,
– rozprowadzenie instalacji niskoprądowej i Internetu
– wymiana gniazdek
– naprawa lub wymiana parapetów
– prace malarskie
– wymiana drzwi biurowych (5 sztuk)
– wymiana oświetlenia
– przeprowadzenie łączy telekomunikacyjnych wraz z montażem gniazdek do Internetu

2. Prace modernizacyjne ciągów komunikacyjnych oraz toalety obejmujące następujące branże – konstrukcyjno-budowalną, elektryczną, sanitarną i teletechniczną:

– Prace modernizacyjne ciągów komunikacyjnych
– demontaż starego PCV
– wyrównanie ścian i sufitów
– prace tynkarskie i malarskie
– wymiana posadzki
– przeprowadzenie instalacji elektrycznych i niskoprądowych,
– wymiana oświetlenia
– zakup i montaż podświetlanych ram B1 w korytarzu (6 sztuk)
– modernizacja toalety
– wymiana starej instalacji elektrycznej
– zerwanie starej glazury
– ułożenie nowej glazury
– powiększenie otworu wejściowego
– wymiana drzwi wejściowych
– wymiana drzwi łazienkowych (zakup i montaż kabin sanitarnych)
– biały montaż

3. Dodatkowo:

– ocena stanu technicznego stolarki okiennej i parapetów
– ewentualne prace modernizacyjne wentylacji mechanicznej
– ocena instalacji systemu sygnalizacji p.poż
– w przypadku toalet uzupełnienie elementami wyposażenia (lustra, szczotki, wieszaki, mydelniczki, pojemniki na papier itd.)
– Informacja dla wykonania systemów zabezpieczenia budynku.
Dodatkowe informacje:
• Powierzchnia budynku objęta wykonaniem modernizacji wynosi ok. 190,0 m2
• Powierzchnie te zlokalizowane są na parterze oraz piętrze budynku.
• Osoby skierowane do realizacji umowy muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w realizacji podobnych do objętego niniejszym zapytaniem ofertowym zamówień
W zakres zamówienia wchodzi także:
• przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień wykonanej dokumentacji z zarządcą budynku oraz inwestorem (w miarę potrzeb).
4. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien złożyć pisemną ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania Załącznik nr 1 – stanowi integralną część zapytania.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@miastokultury.pl w tytule należy wpisać:
„Oferta cenowa na Utworzenie Hubu Kultury “ – do dnia 5.10.2022 r do godz. 14.00.
2. W przypadku pytań proszę o kontakt mail lub telefoniczny:
biuro@miastokultury.pl lub pod numerem telefonu 691 86 40 60
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje warunki udziału w postępowaniu.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena 100%

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia w myśl zapisów art. 66 Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny oraz nie zobowiązuje Zamawiającego do podpisania umowy na jej wykonanie. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu oferentowi zmówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych jest Fundacja Miasto Kultury, ul. Piotrkowska 203/205, 90 – 451 Łódź
1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
3. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia.
c) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
d) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załączniki:
– Formularz ofertowy
– Rzut poziomy pomieszczeń