Co robimy

Nasza misja

Działamy na rzecz rozwoju kultury poprzez wspieranie jej twórców, polepszanie dostępu do jej dóbr i edukację jej odbiorców.

Wspieramy twórców kultury

Wspieramy twórców filmowych, muzycznych, plastycznych, teatralnych, literackich, multimedialnych a także tych, którzy działają w obszarach interdyscyplinarnych i niekonwencjonalnych.

Działamy na rzecz inicjowania działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej oraz integracji środowiskowej artystów.

Organizujemy programy rezydencyjne dla artystów i kuratorów oraz prowadzimy pracownie artystyczne.

Promujemy podnoszenie kwalifikacji z zakresu umiejętności biznesowych i menadżerskich a także audiowizualnych, językowych i związanych z wiedzą o trendach w kulturze.

Pomagamy seniorom, którzy chcą rozwijać swoje pasje i podnosić kompetencje w zakresie technik multimedialnych.

Polepszamy dostęp do kultury

Wspieramy i organizujemy wydarzenia, dzięki którym odbiorca może w pogłębiony sposób obcować z kulturą: festiwale, przeglądy, konkursy, koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne, akcje parateatralne, happeningi, spotkania, warsztaty, wykłady, debaty, szkolenia, targi, akcje społeczne, etc.

Gromadzimy i archiwizujemy efekty działalności kulturalnej i artystycznej, by udostępniać je odbiorcom w celach poznawczych i edukacyjnych.

Promujemy inicjatywy kulturalne i artystyczne, by informacja o nich dotarła do jak największej liczby potencjalnych odbiorców.

Pomagamy osobom samotnym, wykluczonym, z niepełnosprawnościami, które potrzebują dostępu do kultury, szukają miejsca do zbudowania relacji i akceptacji społecznej lub po prostu zażycia relaksu w przyjaznej atmosferze.

Edukujemy odbiorców kultury

Wspieramy i organizujemy pozaszkolne formy integracji dzieci, młodzieży a także dorosłych w kontekście obcowania z kulturą i sztuką. Promujemy zachowania obywatelskie, ideę wolontariatu i wiedzę o innych kulturach. Dążymy do rozbudzenia kreatywności i ciekawości świata. Współpracujemy w tym obszarze z artystami, nauczycielami, animatorami kultury, krytykami, psychologami, trenerami i wolontariuszami.

Promujemy ideę ochrony dóbr dziedzictwa kultury i sztuki.

Nasze projekty

Przez wiele lat działalności zorganizowaliśmy lub uczestniczyliśmy w organizacji wielu wydarzeń i projektów kulturalnych

Byliśmy także założycielami Łódzkiego Klastra Medialnego i przez wiele lat współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Łódź Filmowa.