Ogłoszenia i zamówienia publiczne

Utworzenie Hubu Kultury

Łódź, dnia 20.09.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Miasto Kultury,
Ul. Piotrkowska 203/205
90-451 Łódź
KRS: 0000405642
NIP: 7252056630
REGON: 101329822

Uwzględniając zasady konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „utworzenie Hubu Kultury” zgodnie z projektem aranżacji wnętrz i dokumentacją techniczno-budowlaną, w ramach pierwszego etapu modernizacji pomieszczeń w budynku przy ul. Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł netto. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
Zamówienie jest finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących ze Funduszu Promocji Kultury w ramach programu rządowego „Infrastruktura Kultury”.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje n/w Prace w ramach „Utworzenia Hubu Kultury” w siedzibie Zamawiającego przy Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi” tj:

1. Prace modernizacyjne pomieszczeń biurowych obejmujące następujące branże

– konstrukcyjno-budowalną, elektryczną i teletechniczną:
– Prace modernizacyjne dla 5 pomieszczeń oraz świetlicy, magazynu
– wymiana instalacji elektrycznej
– wymiana pokrycia podłóg
– naprawa tynkarska ścian i sufitu, wybicie otworu drzwiowego w świetlicy,
– rozprowadzenie instalacji niskoprądowej i Internetu
– wymiana gniazdek
– naprawa lub wymiana parapetów
– prace malarskie
– wymiana drzwi biurowych (5 sztuk)
– wymiana oświetlenia
– przeprowadzenie łączy telekomunikacyjnych wraz z montażem gniazdek do Internetu

2. Prace modernizacyjne ciągów komunikacyjnych oraz toalety obejmujące następujące branże – konstrukcyjno-budowalną, elektryczną, sanitarną i teletechniczną:

– Prace modernizacyjne ciągów komunikacyjnych
– demontaż starego PCV
– wyrównanie ścian i sufitów
– prace tynkarskie i malarskie
– wymiana posadzki
– przeprowadzenie instalacji elektrycznych i niskoprądowych,
– wymiana oświetlenia
– zakup i montaż podświetlanych ram B1 w korytarzu (6 sztuk)
– modernizacja toalety
– wymiana starej instalacji elektrycznej
– zerwanie starej glazury
– ułożenie nowej glazury
– powiększenie otworu wejściowego
– wymiana drzwi wejściowych
– wymiana drzwi łazienkowych (zakup i montaż kabin sanitarnych)
– biały montaż

3. Dodatkowo:

– ocena stanu technicznego stolarki okiennej i parapetów
– ewentualne prace modernizacyjne wentylacji mechanicznej
– ocena instalacji systemu sygnalizacji p.poż
– w przypadku toalet uzupełnienie elementami wyposażenia (lustra, szczotki, wieszaki, mydelniczki, pojemniki na papier itd.)
– Informacja dla wykonania systemów zabezpieczenia budynku.
Dodatkowe informacje:
• Powierzchnia budynku objęta wykonaniem modernizacji wynosi ok. 190,0 m2
• Powierzchnie te zlokalizowane są na parterze oraz piętrze budynku.
• Osoby skierowane do realizacji umowy muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w realizacji podobnych do objętego niniejszym zapytaniem ofertowym zamówień
W zakres zamówienia wchodzi także:
• przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień wykonanej dokumentacji z zarządcą budynku oraz inwestorem (w miarę potrzeb).
4. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien złożyć pisemną ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania Załącznik nr 1 – stanowi integralną część zapytania.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@miastokultury.pl, lub złożona osobiście w siedzibie fundacji, w tytule należy wpisać:
„Oferta cenowa na Utworzenie Hubu Kultury “ – do dnia 5.10.2022 r do godz. 14.00.
2. W przypadku pytań proszę o kontakt mail lub telefoniczny:
biuro@miastokultury.pl lub pod numerem telefonu 691 86 40 60
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje warunki udziału w postępowaniu.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena 100%

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia w myśl zapisów art. 66 Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny oraz nie zobowiązuje Zamawiającego do podpisania umowy na jej wykonanie. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu oferentowi zmówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych jest Fundacja Miasto Kultury, ul. Piotrkowska 203/205, 90 – 451 Łódź
1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
3. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia.
c) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
d) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załączniki:
– Formularz ofertowy
– Rzut poziomy pomieszczeń

Wentylacja i klimatyzacja

Łódź, dnia 23.09.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Miasto Kultury,

Ul. Piotrkowska 203/205

90-451 Łódź

KRS: 0000405642

NIP: 7252056630

REGON: 101329822

Uwzględniając zasady konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „utworzenie Hubu Kultury – zakup i wykonanie wentylacji i klimatyzacji” zgodnie z projektem aranżacji wnętrz i dokumentacją techniczno-budowlaną, w ramach pierwszego etapu modernizacji pomieszczeń w budynku przy ul. Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł netto. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie jest finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących ze Funduszu Promocji Kultury w ramach programu rządowego „Infrastruktura Kultury”.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje n/w Prace w ramach „Utworzenia Hubu Kultury” w siedzibie Zamawiającego przy Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi” tj: 

 1. Zakup i wykonanie wentylacji i klimatyzacji w części pomieszczeń biurowych (4 pomieszczenia) oraz świetlicy, magazynu (8 zestawów klimatyzatorów z jednostkami zewnętrznymi). Zakres pracy obejmujący branżę wentylacyjną.
 2. Dodatkowo:

– ocena stanu technicznego kanałów wentylacyjnych

– ewentualne prace modernizacyjne wentylacji mechanicznej 

Dodatkowe informacje:

 • Powierzchnia budynku objęta wykonaniem modernizacji wynosi ok. 190,0 m2
 • Powierzchnie te zlokalizowane są na parterze oraz piętrze budynku.
 • Osoby skierowane do realizacji umowy muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w realizacji podobnych do objętego niniejszym zapytaniem ofertowym zamówień.
 • Współpraca z architektem w zakresie rozmieszczenia jednostek zgodnie ze stanem prawnym oraz aranżacji wnętrz.

W zakres zamówienia wchodzi także:

 • przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień wykonanej dokumentacji z zarządcą budynku oraz inwestorem (w miarę potrzeb).
 • efektywne wykorzystanie zespołów nawiewno-wywiewnych pod kątem ich komplementarności w zakresie wentylacji i klimatyzacji dla potrzeb pozostałej powierzchni, nie objętej realizacją.
 1. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien złożyć pisemną ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania Załącznik nr 1 – stanowi integralną część zapytania.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@miastokultury.pl lub osobiście w siedzibie fundacji, w tytule należy wpisać: „Oferta cenowa na utworzenie Hubu Kultury – zakup i wykonanie wentylacji i klimatyzacji “do dnia 10.10.2022 r do godz. 14.00.
 1. W przypadku pytań proszę o kontakt mail lub telefoniczny: biuro@miastokultury.pl lub pod numerem telefonu 691 86 40 60
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje warunki udziału w postępowaniu.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia w myśl zapisów art. 66 Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny oraz nie zobowiązuje Zamawiającego do podpisania umowy na jej wykonanie. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu oferentowi zmówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych jest Fundacja Miasto Kultury, ul. Piotrkowska 203/205, 90 – 451 Łódź

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 3. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 6. a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 7. b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia.
 8. c) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 9. d) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załączniki:
– Formularz ofertowy

Zestaw nagłośnieniowy

Łódź, dnia 23.09.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Miasto Kultury,

Ul. Piotrkowska 203/205

90-451 Łódź

KRS: 0000405642

NIP: 7252056630

REGON: 101329822

Uwzględniając zasady konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „utworzenie Hubu Kultury – zakup zestawu nagłośnieniowego” zgodnie z projektem aranżacji wnętrz i dokumentacją techniczno-budowlaną, w ramach pierwszego etapu modernizacji pomieszczeń w budynku przy ul. Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł netto. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie jest finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących ze Funduszu Promocji Kultury w ramach programu rządowego „Infrastruktura Kultury”.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje n/w Prace w ramach „Utworzenia Hubu Kultury – nagłośnienie” w siedzibie Zamawiającego przy Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi” tj:

 1. Zakup zestawu nagłośnieniowego z oprzyrządowaniem i akcesoriami (mikrofony, kolumny aktywne, okablowanie).

 

– nagłośnienie w standardzie 5.1 składający się z:

– Aktywnego zestawu głośnikowego w układzie array o parametrach nie gorszych niż:

 • min. 8 (osiem) przetworników średnio-wysokotonowych 2,25’ w układzie liniowym
 • min 1 (jeden) przetwornik basowy o średnicy min 12’
 • możliwość regulacji dyspersji wertykalnej układu przetworników systemu liniowego w zakresie min. 10°, zarówno od dołu, jak i od góry sekcji.
 • automatyczny system zmiany ustawień korekcji, w zależności od wybranego trybu dyspersji wertykalnej
 • crossover międzysekcyjny (Mid-HI/LF): nie wyżej niż 600HZ (4th Butterworth)
 • dwa kanały wejściowe realizowane poprzez gniazda combo (kanał 1 i 2 ), oraz RCA (na kanale 2), z niezależną regulacją wzmocnienia oraz przełącznikiem czułości wejścia na kanale 1.
 • złącze sygnału wyjściowego, realizowane poprzez gniazdo XLR, z poziomem wyjścia zależnym od poziomu wzmocnienia kanałów 1 i 2
 • przełącznik trybu pracy zestawu (pełnopasmowy/z modułem basowym)
 • możliwość wyboru trybu diody znajdującej się na froncie zestawu (wył./limit./wł.)
 • układ wzmocnienia realizowany za pomocą dwóch wbudowanych wzmacniaczy pracujących w klasie D, niezależnie dla sekcji Mid/Hi oraz LF.
 • charakterystyka częstotliwościowa (-3dB): min. 32Hz – 16kHz
 • moc znamionowa: min 1000W
 • dyspersja zestawu: min. 100°(H) – max. 40° (V)
 • maksymalne ciśnienie akustyczne (1m): nie mniej niż 132dB peak
 • otwór na statyw głośnikowy
 • możliwość montażu na ramie od modułu basowego tego samego producenta
 • Wtyk zasilający typu C13
 • Waga: maks. 21 kg

– Aktywnego zestawu niskotonowego o parametrach nie gorszych od:

 • min. 2 (dwa) 10’ przetworniki niskotonowe
 • charakterystyka częstotliwościowa (-3 dB): min. 40 Hz – 100 Hz
 • maksymalne ciśnienie dźwiękowe (SPL), 1 m: min. 130 dB SPL peak
 • moc znamionowa: min.1000 W
 • przełącznik polaryzacji Norm/Rev
 • min. dwa wejścia liniowe combo TRS/XLR
 • min. dwa wyjścia liniowe XLR z poziomem wyjścia niezależnym od poziomu wzmocnienia głównego zestawu
 • przełącznik zakresu sygnału wyjścia liniowego (pełnozakresowe/dolnoprzepustowe)
 • możliwość wyboru trybu diody znajdującej się na froncie zestawu (wył./limit./wł.)
 • obudowa drewniana z kompozytowym wykończeniem
 • – rama do montażu sekcji średnio-wysokotonowej tego samego producenta, z klamrą zaciskową do transportu razem z zestawem niskotonowym
 • Waga: nie większa niż 25 kg

– Mikser (dowolny z minimum 2 wyjściami na mikrofon)

– Mikrofony (minimum 2 sztuki) bezprzewodowy

– Okablowanie (minimum 20 metrów)

 1. Dodatkowo:

– doradztwo w zakresie techniki nagłośnieniowej i scenicznej. 

Dodatkowe informacje:

 • Sprzęt powinien być mobilny i uławiać jego ustawienie w dowolnej przestrzeni zamkniętej oraz na wydarzeniach plenerowych audio-video.
 1. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien złożyć pisemną ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania Załącznik nr 1 – stanowi integralną część zapytania.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@miastokultury.pl lub osobiście w siedzibie fundacji, w tytule należy wpisać: „Oferta cenowa na utworzenie Hubu Kultury – zakup zestawu nagłośnieniowego” do dnia 10.10.2022 r do godz. 14.00.
 1. W przypadku pytań proszę o kontakt mail lub telefoniczny: biuro@miastokultury.pl lub pod numerem telefonu 691 86 40 60
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje warunki udziału w postępowaniu.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia w myśl zapisów art. 66 Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny oraz nie zobowiązuje Zamawiającego do podpisania umowy na jej wykonanie. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu oferentowi zmówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych jest Fundacja Miasto Kultury, ul. Piotrkowska 203/205, 90 – 451 Łódź

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 3. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 6. a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 7. b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia.
 8. c) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

d) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załączniki:
– Formularz ofertowy

Sprzęt komputerowy

Łódź, dnia 23.09.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Miasto Kultury,

Ul. Piotrkowska 203/205

90-451 Łódź

KRS: 0000405642

NIP: 7252056630

REGON: 101329822

Uwzględniając zasady konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „utworzenie Hubu Kultury – zakup sprzętu komputerowego” przeznaczonego do działalności statutowej, w ramach pierwszego etapu modernizacji pomieszczeń w budynku przy ul. Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł netto. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie jest finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących ze Funduszu Promocji Kultury w ramach programu rządowego „Infrastruktura Kultury”.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje n/w Prace w ramach „Utworzenia Hubu Kultury – zakup sprzętu komputerowego” w siedzibie Zamawiającego przy Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi” tj:

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (jednostka centralna, monitor, klawiatura, myszka – 2 zestawy

Komputer biurowy nr 1 o minimalnych parametrach takich jak : Procesor i5 12 generacji, 16GB RAM, dysk SSD NVMe 500GB, Windows 11 Pro, klawiatura, mysz

Komputer biurowy nr 2 o minimalnych parametrach takich jak: Procesor i7 12 generacji, 64GB RAM, dysk SSD NVMe gen 4 1TB, karta VGA RTX 3060, Windows 11 Pro, nagrywarka BD, klawiatura, mysz

oprogramowanie biurowe dla obu komputerów.

 1. Dodatkowo:

– podłączenie i skonfigurowanie komputerów.

Dodatkowe informacje:

 • Sprzęt powinien być stacjonarny.
 1. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien złożyć pisemną ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania Załącznik nr 1 – stanowi integralną część zapytania.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@miastokultury.pl lub osobiście w siedzibie fundacji, w tytule należy wpisać: „Oferta cenowa na utworzenie Hubu Kultury – zakup sprzętu komputerowego” do dnia 10.10.2022 r do godz. 14.00.
 1. W przypadku pytań proszę o kontakt mail lub telefoniczny: biuro@miastokultury.pl lub pod numerem telefonu 691 86 40 60
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje warunki udziału w postępowaniu.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia w myśl zapisów art. 66 Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny oraz nie zobowiązuje Zamawiającego do podpisania umowy na jej wykonanie. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu oferentowi zmówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych jest Fundacja Miasto Kultury, ul. Piotrkowska 203/205, 90 – 451 Łódź

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 3. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 6. a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 7. b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia.
 8. c) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 9. d) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załączniki:
– Formularz ofertowy

Elektryka

Łódź, dnia 25.05.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Miasto Kultury, Ul. Piotrkowska 203/205, 90-451 Łódź, KRS: 0000405642, NIP: 7252056630, REGON: 101329822

Uwzględniając zasady konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „utworzenie Hubu Kultury – etap II” zgodnie z projektem aranżacji wnętrz i dokumentacją techniczno-budowlaną, w ramach drugiego etapu modernizacji  pomieszczeń w budynku przy ul. Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł netto. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy  z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie jest finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących ze Funduszu Promocji Kultury w ramach programu rządowego „Infrastruktura Kultury”.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje n/w Prace w ramach „Utworzenia Hubu Kultury – etap II” w siedzibie Zamawiającego przy Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi” tj.:

1. Modernizacja centralnej rozdzielni elektrycznej z rozdzieleniem mocy, przeprowadzaniem nowej instalacji prądowej, montażem podliczników i zabezpieczeń, oświetlenia przeszkodowego, montaż systemu prądowego z zabezpieczeniami dla podstawowych pomieszczeń na parterze. – konstrukcyjno-budowalną, elektryczną i teletechniczną:

– przeprowadzenie instalacji elektrycznych i niskoprądowych,

– wymiana oświetlenia

– wymiana starej instalacji elektrycznej

2. Dodatkowo:

– Informacja dla wykonania systemów zabezpieczenia budynku.

Dodatkowe informacje:

– Powierzchnia budynku objęta wykonaniem modernizacji wynosi łącznie ok. 360,0 m2

– Powierzchnie te zlokalizowane są na parterze budynku.

– Osoby skierowane do realizacji umowy muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w realizacji podobnych do objętego niniejszym zapytaniem ofertowym zamówień  

W zakres zamówienia wchodzi także:

– przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień wykonanej dokumentacji z zarządcą budynku oraz inwestorem (w miarę potrzeb).

3. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien złożyć pisemną ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania Załącznik nr 1 – stanowi integralną część zapytania.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@miastokultury.pl lub osobiście w siedzibie fundacji; w tytule należy wpisać:

„Oferta cenowa na Utworzenie Hubu Kultury  – etap II “ – do dnia 9.06.2023 r do godz. 14.00.

2. W przypadku pytań proszę o kontakt mail lub telefoniczny: biuro@miastokultury.pl  lub pod numerem telefonu 691 86 40 60

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje warunki udziału w postępowaniu.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia w myśl zapisów art. 66 Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny oraz nie zobowiązuje Zamawiającego do podpisania umowy na jej wykonanie. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu oferentowi zmówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych jest Fundacja Miasto Kultury, ul. Piotrkowska 203/205, 90 – 451 Łódź 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 3. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 6. a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 7. b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia.
 8. c) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 9. d) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Załączniki:

Formularz ofertowy

Rzut poziomy pomieszczeń

 

Witryny

Łódź, dnia 25.05.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Miasto Kultury, Ul. Piotrkowska 203/205, 90-451 Łódź, KRS: 0000405642, NIP: 7252056630, REGON: 101329822

Uwzględniając zasady konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „utworzenie Hubu Kultury – etap II” zgodnie z projektem aranżacji wnętrz i dokumentacją techniczno-budowlaną, w ramach drugiego etapu modernizacji  pomieszczeń w budynku przy ul. Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł netto. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy  z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie jest finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących ze Funduszu Promocji Kultury w ramach programu rządowego „Infrastruktura Kultury”.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje n/w Prace w ramach „Utworzenia Hubu Kultury – etap II” w siedzibie Zamawiającego przy Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi” tj:

1. Zakup i montaż drzwi i witryn drzwiowych (8 sztuk) o parametrach zgodnych z wymogami p.poż oraz 2 sztuki wydzielających strefy pożarowe EI60., zgodnie z projektem.– dotyczy branż konstrukcyjno-budowalnej, meblarska, okna i drzwi:

2. Dodatkowo:

– Informacja dla wykonania systemów zabezpieczenia budynku oraz SSP.

Dodatkowe informacje:

– Powierzchnia budynku objęta wykonaniem modernizacji wynosi łącznie ok. 360,0 m2

– Powierzchnie te zlokalizowane są na parterze budynku.

– Osoby skierowane do realizacji umowy muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w realizacji podobnych do objętego niniejszym zapytaniem ofertowym zamówień

W zakres zamówienia wchodzi także:

– przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień wykonanej dokumentacji z zarządcą budynku oraz inwestorem (w miarę potrzeb).

3. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy. 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien złożyć pisemną ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania Załącznik nr 1 – stanowi integralną część zapytania.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@miastokultury.pl lub osobiście w siedzibie fundacji; w tytule należy wpisać:

„Oferta cenowa na Utworzenie Hubu Kultury  – etap II “ – do dnia 9.06.2023 r do godz. 14.00.

2. W przypadku pytań proszę o kontakt mail lub telefoniczny: biuro@miastokultury.pl  lub pod numerem telefonu 691 86 40 60

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje warunki udziału w postępowaniu.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia w myśl zapisów art. 66 Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny oraz nie zobowiązuje Zamawiającego do podpisania umowy na jej wykonanie. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu oferentowi zmówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych jest Fundacja Miasto Kultury, ul. Piotrkowska 203/205, 90 – 451 Łódź 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 3. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 6. a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 7. b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia.
 8. c) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 9. d) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załączniki:

Formularz ofertowy

Rzut poziomy pomieszczeń

Wentylacja

Łódź, dnia 25.05.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Miasto Kultury, Ul. Piotrkowska 203/205, 90-451 Łódź, KRS: 0000405642, NIP: 7252056630, REGON: 101329822

Uwzględniając zasady konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „utworzenie Hubu Kultury – etap II” zgodnie z projektem aranżacji wnętrz i dokumentacją techniczno-budowlaną, w ramach drugiego etapu modernizacji  pomieszczeń w budynku przy ul. Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł netto. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy  z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie jest finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących ze Funduszu Promocji Kultury w ramach programu rządowego „Infrastruktura Kultury”.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje n/w Prace w ramach „Utworzenia Hubu Kultury – etap II” w siedzibie Zamawiającego przy Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi” tj:

1. Zakup centrali klimatyzacyjnej oraz montaż kanałów dla pomieszczeń w części foyer oraz innych pomieszczeń (kawiarnia, galeria), zgodnie z projektem wentylacji.. – dotyczy branż konstrukcyjno-budowalnej, elektrycznej i wentylacyjnej:

2. Dodatkowo:

– Informacja dla wykonania systemów zabezpieczenia budynku oraz SSP.

Dodatkowe informacje:

– Powierzchnia budynku objęta wykonaniem modernizacji wynosi łącznie ok. 360,0 m2

– Powierzchnie te zlokalizowane są na parterze budynku.

– Osoby skierowane do realizacji umowy muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w realizacji podobnych do objętego niniejszym zapytaniem ofertowym zamówień

W zakres zamówienia wchodzi także:

– przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień wykonanej dokumentacji z zarządcą budynku oraz inwestorem (w miarę potrzeb).

3. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien złożyć pisemną ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania Załącznik nr 1 – stanowi integralną część zapytania.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@miastokultury.pl lub osobiście w siedzibie fundacji; w tytule należy wpisać:

„Oferta cenowa na Utworzenie Hubu Kultury  – etap II “ – do dnia 9.06.2023 r do godz. 14.00.

2. W przypadku pytań proszę o kontakt mail lub telefoniczny: biuro@miastokultury.pl  lub pod numerem telefonu 691 86 40 60

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje warunki udziału w postępowaniu.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia w myśl zapisów art. 66 Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny oraz nie zobowiązuje Zamawiającego do podpisania umowy na jej wykonanie. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu oferentowi zmówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych jest Fundacja Miasto Kultury, ul. Piotrkowska 203/205, 90 – 451 Łódź 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 3. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 6. a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 7. b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia.
 8. c) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 9. d) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załączniki:

Formularz ofertowy

Rzut poziomy pomieszczeń

Świetlica

Łódź, dnia 25.05.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Miasto Kultury, Ul. Piotrkowska 203/205, 90-451 Łódź, KRS: 0000405642, NIP: 7252056630, REGON: 101329822

Uwzględniając zasady konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „utworzenie Hubu Kultury – etap II” zgodnie z projektem aranżacji wnętrz i dokumentacją techniczno-budowlaną, w ramach drugiego etapu modernizacji  pomieszczeń w budynku przy ul. Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł netto. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy  z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie jest finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących ze Funduszu Promocji Kultury w ramach programu rządowego „Infrastruktura Kultury”.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje n/w Prace w ramach „Utworzenia Hubu Kultury – etap II” w siedzibie Zamawiającego przy Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi” tj:

1. Prace modernizacyjne większej świetlicy, pomieszczenia dla galerii, kawiarenki z czytelnią obejmujące następujące branże – konstrukcyjno-budowalną, elektryczną i teletechniczną:

– demontaż starego PCV

– wyrównanie ścian i sufitów

– prace tynkarskie i malarskie

– wymiana posadzki

– przeprowadzenie instalacji elektrycznych i niskoprądowych,

– wymiana oświetlenia

– wymiana starej instalacji elektrycznej

– powiększenie otworu wejściowego

– wymiana drzwi wejściowych

2. Dodatkowo:

– ocena stanu technicznego stolarki okiennej i parapetów

– ewentualne prace modernizacyjne wentylacji mechanicznej

– ocena instalacji systemu sygnalizacji p.poż

– Informacja dla wykonania systemów zabezpieczenia budynku.

Dodatkowe informacje:

– Powierzchnia budynku objęta wykonaniem modernizacji wynosi łącznie ok. 360,0 m2

– Powierzchnie te zlokalizowane są na parterze budynku.

– Osoby skierowane do realizacji umowy muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w realizacji podobnych do objętego niniejszym zapytaniem ofertowym zamówień

W zakres zamówienia wchodzi także:

– przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień wykonanej dokumentacji z zarządcą budynku oraz inwestorem (w miarę potrzeb).

3. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien złożyć pisemną ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania Załącznik nr 1 – stanowi integralną część zapytania.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@miastokultury.pl lub osobiście w siedzibie fundacji; w tytule należy wpisać:

„Oferta cenowa na Utworzenie Hubu Kultury  – etap II “ – do dnia 9.06.2023 r do godz. 14.00.

2. W przypadku pytań proszę o kontakt mail lub telefoniczny: biuro@miastokultury.pl  lub pod numerem telefonu 691 86 40 60

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje warunki udziału w postępowaniu.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia w myśl zapisów art. 66 Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny oraz nie zobowiązuje Zamawiającego do podpisania umowy na jej wykonanie. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu oferentowi zmówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych jest Fundacja Miasto Kultury, ul. Piotrkowska 203/205, 90 – 451 Łódź 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 3. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 6. a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 7. b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia.
 8. c) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 9. d) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załączniki:

Formularz ofertowy

Rzut poziomy pomieszczeń

Schody

Łódź, dnia 25.05.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Miasto Kultury, Ul. Piotrkowska 203/205, 90-451 Łódź, KRS: 0000405642, NIP: 7252056630, REGON: 101329822

Uwzględniając zasady konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „utworzenie Hubu Kultury – etap II” zgodnie z projektem aranżacji wnętrz i dokumentacją techniczno-budowlaną, w ramach drugiego etapu modernizacji  pomieszczeń w budynku przy ul. Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł netto. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy  z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie jest finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących ze Funduszu Promocji Kultury w ramach programu rządowego „Infrastruktura Kultury”.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje n/w Prace w ramach „Utworzenia Hubu Kultury – etap II” w siedzibie Zamawiającego przy Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi” tj:

1. Modernizacją klatek schodowych w ciągach komunikacyjnych wraz z wykonaniem klap dymowych oraz wymianą hydrantów, prace hydrauliczne.– dotyczy branż konstrukcyjno-budowalnej, elektrycznej i wentylacyjnej:

2. Dodatkowo:

– Informacja dla wykonania systemów zabezpieczenia budynku oraz SSP.

Dodatkowe informacje:

– Powierzchnia budynku objęta wykonaniem modernizacji wynosi łącznie ok. 360,0 m2

– Powierzchnie te zlokalizowane są na parterze budynku.

– Osoby skierowane do realizacji umowy muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w realizacji podobnych do objętego niniejszym zapytaniem ofertowym zamówień

W zakres zamówienia wchodzi także:

– przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień wykonanej dokumentacji z zarządcą budynku oraz inwestorem (w miarę potrzeb).

3. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien złożyć pisemną ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania Załącznik nr 1 – stanowi integralną część zapytania.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@miastokultury.pl lub osobiście w siedzibie fundacji; w tytule należy wpisać:

„Oferta cenowa na Utworzenie Hubu Kultury  – etap II “ – do dnia 9.06.2023 r do godz. 14.00.

2. W przypadku pytań proszę o kontakt mail lub telefoniczny: biuro@miastokultury.pl  lub pod numerem telefonu 691 86 40 60

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje warunki udziału w postępowaniu.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia w myśl zapisów art. 66 Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny oraz nie zobowiązuje Zamawiającego do podpisania umowy na jej wykonanie. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu oferentowi zmówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych jest Fundacja Miasto Kultury, ul. Piotrkowska 203/205, 90 – 451 Łódź 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 3. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 6. a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 7. b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia.
 8. c) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 9. d) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załączniki:

Formularz ofertowy

Rzut poziomy pomieszczeń

Foyer

Łódź, dnia 25.05.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Miasto Kultury, Ul. Piotrkowska 203/205, 90-451 Łódź, KRS: 0000405642, NIP: 7252056630, REGON: 101329822

Uwzględniając zasady konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „utworzenie Hubu Kultury – etap II” zgodnie z projektem aranżacji wnętrz i dokumentacją techniczno-budowlaną, w ramach drugiego etapu modernizacji  pomieszczeń w budynku przy ul. Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł netto. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy  z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie jest finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących ze Funduszu Promocji Kultury w ramach programu rządowego „Infrastruktura Kultury”.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje n/w Prace w ramach „Utworzenia Hubu Kultury – etap II” w siedzibie Zamawiającego przy Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi” tj:

1. Prace modernizacyjne foyer, ciągów komunikacyjnych oraz toalety na parterze obejmujące następujące branże: konstrukcyjno-budowalną, elektryczną, sanitarną i teletechniczną:

– Prace modernizacyjne foyer i ciągów komunikacyjnych zgodnie z projektem

– wymiana instalacji elektrycznej

– wymiana pokrycia podłóg

– naprawa tynkarska ścian i sufitu, wybicie otworu drzwiowego,

– rozprowadzenie instalacji niskoprądowej i Internetu

– wymiana gniazdek

– naprawa lub wymiana parapetów

– prace malarskie

– wymiana oświetlenia

– powiększenie otworu wejściowego oraz wymiana drzwi wejściowych oraz drzwi łazienkowych

– utworzenie wydzielonej toalety dla osób niepełnosprawnych, przeprowadzanie wody i kanalizacji, wyposażenie, biały montaż.

– przeprowadzenie łączy telekomunikacyjnych wraz z montażem gniazdek do Internetu

2. Dodatkowo:

– ocena stanu technicznego stolarki okiennej i parapetów

– ewentualne prace modernizacyjne wentylacji mechanicznej

– ocena instalacji systemu sygnalizacji p.poż

– w przypadku toalet uzupełnienie elementami wyposażenia (lustra, szczotki, wieszaki, mydelniczki, pojemniki na papier itd.)

– Informacja dla wykonania systemów zabezpieczenia budynku.

Dodatkowe informacje:

– Powierzchnia budynku objęta wykonaniem modernizacji wynosi ok. 360,0 m2

– Powierzchnie te zlokalizowane są na parterze budynku.

– Osoby skierowane do realizacji umowy muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w realizacji podobnych do objętego niniejszym zapytaniem ofertowym zamówień

W zakres zamówienia wchodzi także:

– przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień wykonanej dokumentacji z zarządcą budynku oraz inwestorem (w miarę potrzeb).

3. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien złożyć pisemną ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania Załącznik nr 1 – stanowi integralną część zapytania.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@miastokultury.pl lub osobiście w siedzibie fundacji; w tytule należy wpisać:

„Oferta cenowa na Utworzenie Hubu Kultury  – etap II “ – do dnia 9.06.2023 r do godz. 14.00.

2. W przypadku pytań proszę o kontakt mail lub telefoniczny: biuro@miastokultury.pl  lub pod numerem telefonu 691 86 40 60

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje warunki udziału w postępowaniu.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia w myśl zapisów art. 66 Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny oraz nie zobowiązuje Zamawiającego do podpisania umowy na jej wykonanie. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu oferentowi zmówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych jest Fundacja Miasto Kultury, ul. Piotrkowska 203/205, 90 – 451 Łódź 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 3. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 6. a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 7. b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia.
 8. c) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 9. d) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załączniki:

Formularz ofertowy

Rzut poziomy pomieszczeń

Projekty

Łódź, dnia 25.05.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Miasto Kultury, Ul. Piotrkowska 203/205, 90-451 Łódź, KRS: 0000405642, NIP: 7252056630, REGON: 101329822

Uwzględniając zasady konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „utworzenie Hubu Kultury – etap II” dotyczącego przygotowania: Projektów branżowych; p.poż, architektonicznego, klimatyzacji; projektu aranżacji wnętrz wraz z nadzorem autorskim, zgodnie dokumentacją techniczno-budowlaną, w ramach drugiego etapu modernizacji pomieszczeń w budynku przy ul. Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł netto. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie jest finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących ze Funduszu Promocji Kultury w ramach programu rządowego „Infrastruktura Kultury”.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje n/w Prace w ramach „Utworzenia Hubu Kultury – etap II” w siedzibie Zamawiającego przy Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi” tj:

1. Przygotowanie projektów branżowych; p.poż, architektonicznego, klimatyzacji; projektu aranżacji wnętrz,

2. Nadzór autorski nad projektem wraz z uzgodnieniami

3. Dodatkowo i w ramach przedmiotu zamówienia:

– ocena stanu technicznego pomieszczeń

– koordynacja branżowa i wykonanie dodatkowych lub niezbędnych ekspertyz

– kontakt z konserwatorem oraz sanepid

– rozmieszczenie oświetlenia, wybór oświetlenia

– ustalenie kolorystyki pomieszczeń – projekt funkcjonalny pomieszczeń i wybór mebli –

– wybór materiałów na podłogi

– w przypadku toalet wybór wyposażenia (lustra, szczotki, wieszaki, mydelniczki, pojemniki na papier itd.)

Dodatkowe informacje:

– Powierzchnia budynku objęta wykonaniem modernizacji wynosi ok. 360,0 m2

– Powierzchnie te zlokalizowane są na parterze budynku.

– Osoby skierowane do realizacji umowy muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w realizacji podobnych do objętego niniejszym zapytaniem ofertowym zamówień

W zakres zamówienia wchodzi także:

– przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień wykonanej dokumentacji z zarządcą budynku oraz inwestorem (w miarę potrzeb).

4. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien złożyć pisemną ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania Załącznik nr 1 – stanowi integralną część zapytania.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@miastokultury.pl lub osobiście w siedzibie fundacji; w tytule należy wpisać:

„Oferta cenowa na Utworzenie Hubu Kultury  – etap II – projekty i nadzór“ – do dnia 9.06.2023 r do godz. 14.00.

2. W przypadku pytań proszę o kontakt mail lub telefoniczny: biuro@miastokultury.pl  lub pod numerem telefonu 691 86 40 60

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje warunki udziału w postępowaniu.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia w myśl zapisów art. 66 Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny oraz nie zobowiązuje Zamawiającego do podpisania umowy na jej wykonanie. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu oferentowi zmówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych jest Fundacja Miasto Kultury, ul. Piotrkowska 203/205, 90 – 451 Łódź 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 3. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 6. a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 7. b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia.
 8. c) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 9. d) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załączniki:

Formularz ofertowy

Rzut poziomy pomieszczeń